0186-615352
0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Active Popclean 1x2 Liter

Art-Nr.:431
Inhoud: 2 Liter
€ 13,48

Details

Voor uitkoken van uw popcornketel. Benodigd per reiniging: 48oz ketel: 150-200ml 36oz ketel: 110-150ml 16oz ketel: 50-60ml 8oz ketel: 25-30ml
"Sodium alkylbenzene sulfonate, natriumhydroxide, dinatriummetasilicaat. H315 - veroorzaakt huidirritatie. H318 - veroorzaakt ernstig oogletsel. P280 - beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen - verpakking alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. voor het afvoeren van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad"